Medvirkning, samarbeid og opplæring

Bedre informasjon og kunnskap er nøkkelen til å redde klimaet vårt. Arbeidslivet må ta ansvar og drive fram det grønne skiftet. Det krever involvering, deltakelse og medvirkning på arbeidsplassene. 

Hva kan du som leder gjøre?

For å få til et bra klima- og miljøarbeid i virksomheten bør dere utforme en klima- og miljøpolitisk handlingsplan. Få på plass et system for miljøledelse som alle ansatte kjenner til.

Klima- og miljøpolitikken må forankres i hele virksomheten. I private virksomheter trenger du støtte fra styret. Da vil økonomi, risikostyring, omdømme og konkurransefortrinn være gode argumenter for å gjennomføre miljøtiltak. Du kan også peke på at arbeidslivet møter nye miljøkrav.  Det er avgjørende å samarbeide med  tillitsvalgte om miljøtiltak. Inkluder tillitsvalgte så tidlig som mulig. Mange ansatte har et miljøengasjement. Bruk dette. Ansatte sitter gjerne på gode løsninger og ideer som ledelsen ikke er klar over eller har tenkt på, ettersom de ansatte jobber tettere på utfordringene i hverdagen. 


Hva kan du som tillitsvalgt gjøre?

Å bidra til et positivt samarbeid med ledelsen, og å bidra til at virksomheten har en bærekraftig utvikling er blant den tillitsvalgtes ansvarsområder. Som representant for de ansatte har du en særlig tilgang til informasjon om ansattes konkrete erfaringer fra hele virksomheten. Dette innebærer alt fra produksjon, tjenester, innkjøp, avfallshåndtering med mer. Du kan derfor ha kjennskap til små og store miljøtiltak som kan innføres. Posisjonen bør brukes til å komme med innspill om at virksomheten setter mål og strategier for å bli mer klima- og miljøvennlig. Kanskje kan klima og miljø være et fast punkt på medlemsmøter, og stå på dagsorden i samarbeidsmøter med ledelsen?


Hva kan du som verneombud gjøre?

Din viktigste rolle som verneombud er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Tradisjonelt er verneombudet engasjert i det indre miljø og virksomhetens HMS-arbeid.

Hensynet til arbeidsmiljøet og det ytre miljø vil som regel trekke i samme retning. Din kunnskap er derfor nyttig når virksomheten skal legge planer og strategier for klima og miljø. Som verneombud kan du etterspørre informasjon om iverksettelse av miljøtiltak. At virksomheten har en miljøprofil og gjør sitt for et mer miljøvennlig samfunn vil i sin tur kunne bidra til et bedre arbeidsmiljø. 


Hva kan du som ansatt gjøre?

  • Du kan gjøre deg kjent med din virksomhets klima- og miljøstrategier. Er dere på høyde med andre virksomheter?
  • Du kan stille krav om systematiske og langsiktige klimaplaner.
  • Du kan benytte deg av tips og ideer som du finner på denne nettsiden.
  • Du kan selv, eller gjennom den tillitsvalgte, få fram dine synspunkter og forslag til å styrke miljø- og klimaarbeid i virksomheten. 

Kursing: Kurs om miljø- og klimaspørsmål vil motivere både ledere og ansatte til å utvikle bedre løsninger, og til å følge nye miljøvennlige rutiner. Ledere, tillitsvalgte og verneombud bør få opplæring i klima- og miljøledelse. Snakk med din nærmeste leder og tillitsvalgt om å få på plass et kursopplegg for alle nivåer i samarbeid med din arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon! 


Miljøsertifiser virksomheten. Det finnes flere ordninger for miljøsertifiseringer, som for eksempel Miljøfyrtårn og Grønt flagg. Prosessen for å bli miljøsertifisert kan være en lærerik og viktig opplevelse for alle i virksomheten. Snakk med din nærmeste leder om muligheten for å gå inn i en miljøsertifiseringsprosess.


Delta på Arbeidslivets Klimauke. Arbeidslivets Klimauke arrangeres for første gang i januar 2018. Arbeidslivets Klimauke er et initiativ fra et samlet arbeidsliv i Norge, med mål om å øke miljøbevisstheten i norsk arbeidsliv og inspirere til klima- og miljøsamarbeid på arbeidsplassen. 
Her finner du et enkelt opplegg for hvordan din virksomhet kan delta.