Transport til og fra arbeidsplassen, jobbreiser og transport av gods påvirker miljø og klima. Transport står faktisk for rundt 20 prosent av det samlede klimagassutslippet i EU. Innen transport er det derfor store miljømessige og økonomiske besparelser å hente. Her er noen tips til mer miljøvennlig transport. 

1

Samordne transport. Unngå parallellkjøring til kunder, brukere og leverandører. Planlegg logistikk og transport med mål om minst mulig kjøring av tomme kjøretøy og størst mulig utnyttelse av kapasitet. Let etter muligheter for å utnytte kapasiteten bedre ved å planlegge internt på jobben og ved samordning med andre virksomheter. Ved å redusere dobbel kjøring kan både utslipp og kostnader kuttes. Snakk med din nærmeste leder eller logistikkansvarlig om muligheten for å samordne transporten bedre!

2

Velg miljøvennlig transportmiddel for mennesker og gods. Tog er mer miljøvennlig enn bil og fly. Dette gjelder også for gods. Etterspør miljøvennlige transportører og transportmidler når du bestiller frakt av varer. Skal du på jobbreise, vurder tog istedenfor fly, og buss istedenfor bil. Et par timers ekstra reisetid kan være ok, hvis du kan jobbe eller lese underveis. 

3

Klimavennlig pendling. Kartlegg reisevanene på arbeidsplassen. Hvis mange reiser samme vei samtidig, kan dere dele på kjøringen. Undersøk kollektivtilbudene og tenk på turen til og fra buss eller bane som trim.  Samarbeid om å lage ordninger som fører til at færre benytter bilen til jobb. Ha gode garderobemuligheter for de som går, sykler eller jogger til jobb. 

4

Mer teknologi, mindre reising: Ny teknologi bringer oss nærmere hverandre. Reiseutgifter og klimagassutslipp kan reduseres betraktelig ved bruk av videokonferanser. Telefonmøter og videokonferanser med eget utstyr eller ved hjelp av gratisprogram på nettet kan spare både tid, penger og klimaet. 

5

Gi insentiver til alternative reisemetoder. Som virksomhet kan dere ha egne godtgjørelser for de som sykler og går til jobb, på samme måte som de som kjører bil mottar kjøregodtgjørelse. Kan dere gi gratis joggesko til de som går (mest) til jobb? Eller delvis sponsing av private sykler og vedlikehold? Gåing og sykling er bra for helsa. Arbeidsgiver kan også gi støtte til månedskort eller flerreisekort for kollektivt. Diskuter mer miljøvennlige reisealternativ!

6

Endre parkeringsordninger. Gratis eller subsidiert parkering gir økt bruk av privatbil. Virksomheten kan vurdere om pengene kan brukes mot klimavennlige reisetilbud som gange, sykkel eller kollektivtransport. Gode parkeringsmuligheter for sykkel samt pumpe og lademuligheter for el-sykkel gjør det mer attraktivt å sykle. Det samme gjelder gode garderobe med dusj på jobben. Snakk med din nærmeste leder om muligheten for å vri parkeringsgoder mot mer miljøvennlige transportløsninger!

7

Lær sjåførene økokjøring. Enkle prinsipper for økonomisk kjøring kan redusere utslipp med 10 til 20 prosent, uten at de ansatte må kjøre mindre. Økokjøring handler blant annet om å holde jevn fart, kjøre på høyt gir, fjerne unødvendig bagasje og takboks, bruke motorvarmer og begrense bruken av klimaanlegg. Det finnes flere aktører som holder kurs i økokjøring for virksomheter. Snakk med din nærmeste leder eller tillitsvalgt om muligheten for å ha kurs i økokjøring!

8

Sjekk om det lønner seg med nullutslippskjøretøy. Husk at mindre lønnsomme innkjøp kan utløse støtte fra Enova som gjør at de likevel lønner seg. Her kan du finne ut om det er lønnsomt for din virksomhet å investere i nullutslippskjøretøy. Diskuter muligheten for å investere i nullutslippskjøretøy!